Chemia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Azotan(V) ołowiu(II) ogrzewany w temperaturze 480°C rozkłada się zgodnie z równaniem

2Pb(NO3)2 → 2PbO + 4NO2 + O2

Powstający w tej reakcji tlenek ołowiu(II) jest nierozpuszczalny w wodzie i ma charakter amfoteryczny. W reakcji tego tlenku ze stężonym roztworem KOH powstaje związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej równej 3.

Na podstawie: L. Kolditz (red.), Chemia nieorganiczna, Warszawa 1994.

Oblicz masę azotanu(V) ołowiu(II), który wzięto do reakcji rozkładu, jeśli w wyniku zachodzącego procesu otrzymano łącznie 21,75 dm3 tlenku azotu(IV) i tlenu odmierzonych w temperaturze 480°C i pod ciśnieniem 1013 hPa. Przyjmij, że reakcja rozkładu zaszła z wydajnością równą 100%. Wynik podaj z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. Uniwersalna stała gazowa R = 83,14 hPa · dm3 · mol–1 · K–1.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą dokładnością i z właściwą jednostką.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– podanie wyniku z niewłaściwą dokładnością
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od ewentualnych wcześniejszych zaokrągleń.

Przykładowe rozwiązanie
Rozwiązanie I
T = 480 + 273 = 753 K Liczba moli gazu, którą otrzymano w reakcji termicznego rozkładu soli:

p ∙ V = n ∙ R ∙ T ⇒ p ∙ VR ∙ T = 1013 ∙ 21,7583,14 ∙ 753 = 0,35 mola

Z równania reakcji wynika, że z dwóch moli soli powstaje pięć moli gazów, zatem:

2 mole Pb(NO3)2
x moli Pb(NO3)2

5 moli gazów
0,35 moli gazów

x = 0,14 mola

M Pb(NO3)2 = 331 g · mol–1
m Pb(NO3)2 = 0,14 mol · 331 g · mol–1 = 46,3 g

Rozwiązanie II
T1 =273 K
T2 = 480 + 273 = 753 K
p1 = p2 = 1013 hPa

Liczba moli gazu w temperaturze T1 i T2 jest taka sama i można ją zapisać wyrażeniem:

n = p ∙ VR ∙ TV1T1 = V2T2

21,75735 = V2273 ⇒ V2 = 7,89 dm3

Z równania reakcji wynika, że z dwóch moli soli powstaje w warunkach normalnych 5 ∙ 22,4 dm3 gazów, zatem:

2 mole Pb(NO3)2
x moli Pb(NO3)2

5 ∙ 22,4 dm3 moli gazów
7,89 dm3 gazów

x = 0,14 mola

M Pb(NO3)2 = 331 g · mol–1
m Pb(NO3)2 = 0,14 mol · 331 g · mol–1 = 46,3 g