Chemia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Produkcja krzemu w skali przemysłowej polega na redukcji tlenku krzemu(IV) węglem w piecu elektrycznym w temperaturze około 2300 K. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

SiO2 + 2C 2300 K Si + 2CO

Oblicz, ile kilogramów czystego krzemu można otrzymać z 1 tony piasku kwarcowego zawierającego 85% masowych tlenku krzemu(IV), jeżeli wydajność procesu jest równa 70%. Przyjmij, że pozostałe składniki piasku nie zawierają krzemu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wartości masy w kilogramach.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody. ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– podanie wyniku liczbowego w innej jednostce niż kilogramy.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Uwaga: należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń.

Przykładowe rozwiązania
Rozwiązanie I:
MSi = 28 g ∙ mol–1   i   MSiO2 = 60 g ∙ mol–1
mpiasku = 1 t = 103 kg
mSiO2 = 85% ∙ mpiasku = 85% ∙ 103 kg = 850 kg = 850 ∙ 103 g

Z równania reakcji wynika, że z jednego mola SiO2 powstaje 1 mol Si, więc przy wydajności procesu równej 100%:

60 g
850 kg

28 g
x

x = 397 kg

Przy wydajności procesu równej 70%:
y = 70% ∙ x = 70% ∙ 397 kg = 277,9 kg ≈ 278 (kg)

Rozwiązanie II:
MSiO2 = 60 g ∙ mol–1   mpiasku = 1 t = 103 kg
mSiO2 = 85% ∙ mpiasku = 85% ∙ 103 kg = 850 kg = 850 ∙ 103 g

Z równania reakcji wynika, że z jednego mola SiO2 powstaje 1 mol Si, więc przy wydajności procesu równej 100%:

nSiO2 = mSiO2MSiO2 = 850 ∙ 103 g60 g ∙ mol–114,17 ∙ 103 mol14 ∙ 103 mol = nSi

⇒ mSi = nSi ∙ MSi = 14 ∙ 103 mol28 g ∙ mol–1 = 392 ∙ 103 g = 392 kg

Przy wydajności procesu równej 70%:
m,Si = 70% ∙ mSi = 70 ∙ 392 kg = 274,4 (kg)