Chemia - Matura Lipiec 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 20.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Mieszaninę azotanu(V) wapnia Ca(NO3)2 i chlorku baru BaCl2 o masie 10 g rozpuszczono całkowicie w wodzie, w wyniku czego otrzymano 100 cm3 roztworu. W celu ustalenia składu mieszaniny soli pobrano 20 cm3 otrzymanego roztworu, a następnie przeprowadzono reakcję:

Ag+ + Cl → AgCl ↓

Na wytrącenie jonów chlorkowych zawartych w 20 cm3 roztworu zużyto 40 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) srebra AgNO3 o stężeniu 0,3 mol∙dm−3.

Oblicz w procentach masowych zawartość azotanu(V) wapnia i chlorku baru w opisanej mieszaninie.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach masowych.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
– niepodanie wyniku w procentach.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
Obliczenie liczby moli AgNO3

Cm = nVr

n= Cm ∙ Vr
n = 0,3 mol∙dm−3 ∙ 0,04 dm3 = 0,012 mola

liczba moli AgNO3 = liczba moli jonów Cl

2 mole Cl
0,012 mola Cl

1 mol BaCl2
x

x = 0,006 mola BaCl2

Obliczenie liczby moli BaCl2 w 100 cm3 roztworu

0,006 mola BaCl2
y moli

20 cm3 roztworu
100 cm3 roztworu

y = 0,03 mola BaCl2

Obliczenie masy BaCl2

n = mM

m = n ∙ M
m = 0,03 mola ∙ 208 g ∙ mol−1
m = 6,24 g

Obliczenie zawartości procentowej BaCl2
6,24 g10 g ∙ 100% = 62,4 (%)

Obliczenie zawartości procentowej Ca(NO3)2
10 g – 6,24 g10 g ∙ 100% = 37,6 (%)