Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Układ okresowy pierwiastków Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunku przedstawiono schemat układu okresowego pierwiastków (bez lantanowców i aktynowców), na którym umieszczono strzałki A i B odpowiadające kierunkom zmian wybranych wielkości charakteryzujących pierwiastki chemiczne.

Podkreśl wszystkie wymienione poniżej wielkości, których wzrost wskazują strzałki oznaczone literami A i B.

 1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu
  najwyższego stopnia utlenienia    promienia atomowego    promienia jonowego
 2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu
  najwyższego stopnia utlenienia    promienia atomowego    charakteru metalicznego

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawne podkreślenie wielkości w obu zdaniach
1 p. – poprawne podkreślenie wielkości w jednym zdaniu
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:

 1. Dla pierwiastków 1. grupy strzałka A wskazuje kierunek wzrostu
  najwyższego stopnia utlenienia    promienia atomowego    promienia jonowego
 2. Dla pierwiastków grup 1.–2. i 13.–17. okresu III strzałka B wskazuje kierunek wzrostu
  najwyższego stopnia utlenienia    promienia atomowego    charakteru metalicznego