Chemia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Reakcje utleniania i redukcji - ogólne Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Do probówek zawierających zakwaszone roztwory wodne odpowiednio manganianu(VII) potasu (probówka I) i jodku potasu (probówka II) dodano roztwór wodny nadtlenku wodoru. Zaobserwowano zmiany barwy zawartości obu probówek i inne objawy świadczące o przebiegu reakcji chemicznych.

W tabeli podano wartości standardowych potencjałów wybranych układów redoks.

Równanie reakcji Standardowy potencjał E°, V
H2O2 + 2H+ + 2e ⇄ 2H2O 1,766
MnO4 + 8H+ + 5e ⇄ Mn2+ + 4H2O 1,507
O2 + 2H+ + 2e ⇄ H2O2 0,695
I2 + 2e ⇄ 2I 0,536
J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Opisz obserwowane zmiany barw, które świadczą o przebiegu reakcji w probówkach I i II (uwzględnij barwę zawartości obu probówek przed reakcją i po jej zajściu).

Probówka I:

Probówka II:

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
2 p. – poprawny opis obserwacji dotyczący zmiany barwy w obu probówkach
1 p. – poprawny opis obserwacji w jednej probówce
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
Probówka I: Fioletowy roztwór odbarwia się.
Probówka II: Bezbarwny roztwór zabarwia się na brązowo lub żółto lub wytrąca się ciemny osad.