Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Podaj/wymień

Na trwałość jądra atomowego ma wpływ stosunek liczby neutronów do liczby protonów. Kiedy jądro ma nadmiar neutronów, w jego wnętrzu może zajść przemiana β, w której z neutronu powstają proton, elektron i antyneutrino.

10n ⟶ 11p + 0–1e + 00

Antyneutrino, ῡ, jest nienaładowaną elektrycznie cząstką o masie spoczynkowej bliskiej zeru.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010
oraz A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.

Izotop węgla 146C ulega przemianie β, której produktem jest trwały izotop azotu. Przemianę tę ilustruje schemat: 146C ⟶ N

Określ wartość liczby atomowej i liczby masowej izotopu azotu, który powstaje w wyniku opisanej przemiany.

Liczba atomowa Z =
Liczba masowa A =

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie liczby atomowej i liczby masowej.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Liczba atomowa Z = 7      Liczba masowa A = 14