Chemia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Właściwości fizyczne cieczy i gazów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności dwóch związków chemicznych X i Y w wodzie w różnych temperaturach. Wiadomo, że jeden ze związków jest gazem, a drugi – ciałem stałym.

Rozpuszczalność, g/100 g H2O
0°C 20°C 40°C 60°C 80°C
związek X 29,6 10,6 5,5 3,3 2,1
związek Y 32,7 55,7 73,2 91,4 109,6

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Napisz, który związek jest gazem, i uzasadnij swój wybór.

Gazem jest związek oznaczony literą:

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie gazu i poprawne uzasadnienie.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Gazem jest związek oznaczony literą X.
Uzasadnienie: Rozpuszczalność gazów w wodzie maleje wraz ze wzrostem temperatury.