Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 26.

Kategoria: Izomeria optyczna Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono wzory stereochemiczne Fischera trzech związków organicznych. Dwa z nich nie są optycznie czynne – ich cząsteczki nie są chiralne.

I II III

Spośród podanych wzorów związków chemicznych wybierz wzory tych, które nie są optycznie czynne. Wpisz do poniższej tabeli numery, którymi oznaczono te związki, i w każdym przypadku uzasadnij swój wybór.

Numer związku Uzasadnienie wyboru
                                                                               
                                                                               

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli (poprawne podanie numeru i poprawne uzasadnienie wyboru).
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli (poprawne podanie numeru i poprawne uzasadnienie wyboru).
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Numer związku Uzasadnienie wyboru
I Brak centrum stereogenicznego.
lub
Brak centrum chiralności.
lub
Brak asymetrycznego atomu węgla.
II Cząsteczka tego związku ma płaszczyznę symetrii.
lub
Każdy z asymetrycznych atomów węgla w tej cząsteczce skręca płaszczyznę polaryzacji światła o taki sam kąt, ale w przeciwnym kierunku.
lub
Związek ten to odmiana mezo – w cząsteczce występują dwa takie same centra stereogeniczne o przeciwnej konfiguracji.

Uwaga: Za napisanie poprawnych numerów związków bez uzasadnienia wyboru zdający nie otrzymuje punktów. Za odpowiedzi:

  • Cząsteczka nie jest chiralna.
  • Cząsteczka ma element symetrii.
  • Cząsteczka jest symetryczna.
  • Cząsteczka ma oś symetrii.

nie przyznaje się punktu.