Chemia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 7.

Kategoria: Kinetyka i statyka chemiczna - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W wyniku pewnej odwracalnej reakcji chemicznej z dwóch substratów powstaje jeden produkt. Przemiana przebiega w fazie gazowej, co oznacza, że oba substraty i produkt są gazami. Reakcję tę przeprowadzono w zamkniętym reaktorze przy użyciu stechiometrycznych ilości substratów w różnych temperaturach i pod różnym ciśnieniem. Na poniższym diagramie przedstawiono, jaki procent objętości mieszaniny poreakcyjnej w reaktorze stanowiła objętość produktu tej reakcji w zależności od warunków temperatury i ciśnienia, w jakich przebiegała.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Spośród reakcji, których równania przedstawiono poniżej, wybierz tę, do której mógłby odnosić się przedstawiony diagram. Zaznacz wybraną odpowiedź.

  1. H2 (g) + Cl2 (g) ⇄ 2HCl (g)      ΔH < 0
  2. H2 (g) + I2 (g) ⇄ 2HI (g)      ΔH > 0
  3. N2 (g) + 3H2 (g) ⇄ 2NH3 (g)      ΔH < 0
  4. 2Cl2 (g) + O2 (g) ⇄ 2Cl2O (g)      ΔH > 0

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za wybór poprawnej odpowiedzi.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
C