Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono wykres zależności masy promieniotwórczego izotopu polonu 216Po od czasu. Symbol mp oznacza początkową masę izotopu.

Na podstawie: A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Warszawa 1998.

Odczytaj z wykresu wartość okresu półtrwania izotopu polonu 216Po . Określ, po ilu sekundach w próbce zawierającej 100 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi 75 mg tego izotopu.

Wartość okresu półtrwania:

75 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi po upływie s.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne odczytanie wartości okresu półtrwania opisanego izotopu i określenie czasu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Wartość okresu półtrwania: 0,16 (sekund)
75 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi po upływie 0,32 s.