Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem:

N2 (g) + 3H2 (g) ⇄ 2NH3 (g)

W mieszaninie wodoru i azotu użytej do syntezy amoniaku zawartość wodoru wyrażona w procentach objętościowych jest równa 75%. Wydajność reakcji syntezy amoniaku przeprowadzonej w temperaturze T i pod ciśnieniem p jest równa 93%.

Oblicz wyrażoną w procentach objętościowych zawartość amoniaku w mieszaninie poreakcyjnej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach objętościowych.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– niepodanie wyniku w procentach objętościowych (z błędną jednostką).
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Uwaga: należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń.

Przykładowe rozwiązania
Rozwiązanie I

N2
25%
+
 
3H2 ⇄ 2NH3
75%, czyli np. 25 dm3 N2 i 75 dm3 H2 (łącznie 100 dm3 mieszaniny na początku)

skład mieszaniny po reakcji:
V(N2) = 25 dm3 · 0,07 = 1,75 dm3
V(H2) = 75 dm3 · 0,07 = 5,25 dm3
V(NH3) = 25 dm3 · 2 · 0,93 = 46,5 dm3
%(NH3) = 46,5 ⋅ 100% 1,75 + 5,25 + 46,5 = 86,9%

Rozwiązanie I

N2
25%
1
+
 
:
3H2 ⇄ 2NH3
75%
3, czyli np. 1 mol N2 i 3 mole H2
2 mole NH3
x

100% (wydajność reakcji)
93%

⇒ x = 1,86 mola NH3

1 mol N2
y

2 mole NH3
1,86 mola NH3

⇒ y = 0,93 mola N2

Liczba moli azotu w mieszaninie poreakcyjnej: 1 mol – 0,93 mola = 0,07 mola N2

3 mole H2
z

2 mole NH3
1,86 mola NH3

⇒ z = 2,79 mola H2

Liczba moli wodoru w mieszaninie poreakcyjnej: 3 mole – 2,79 mola = 0,21 mola H2
Liczba moli reagentów w mieszaninie reakcyjnej:
0,07 mola N2 + 0,21 mola H2 + 1,86 mola NH3 = 2,14 mola

2,14 mola
1,86 mola

100%
w ⇒ w = 86,92%