Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Stężenia roztworów Rozpuszczalność substancji Typ: Podaj/wymień Oblicz

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności trzech związków chemicznych w wodzie w różnych temperaturach.

Rozpuszczalność, g/100 g H2O
0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C
Ca(OH)2 0,185 0,165 0,141 0,116 0,094 0,077
KNO3 13,30 31,60 63,90 110,0 169,0 246,0
NaCl 35,70 36,00 36,60 37,30 38,40 39,80

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2013.

W zlewce zmieszano chlorek sodu z wodą w stosunku masowym msoli : mwody = 1 : 5. Otrzymano roztwór o temperaturze 20°C.

19.1. (1 pkt)

Określ, jaki roztwór otrzymano – nasycony czy nienasycony.

19.2. (2 pkt)

Oblicz w procentach masowych stężenie otrzymanego roztworu.

Rozwiązanie

19.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
nienasycony

19.2. (2 pkt)

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– niepodanie wyniku w procentach.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykłady poprawnego rozwiązania

cp = 1 g6 g ⋅ 100%    cp = 16,7(%) 

lub

cp = 20 g120 g ⋅ 100%    cp = 16,7(%) 

lub

cp = 36 g216 g ⋅ 100%    cp = 16,7(%)