Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 28.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru to gaz syntezowy, który stosuje się do otrzymywania wielu związków organicznych. Proces produkcji metanolu z gazu syntezowego zilustrowano poniższym równaniem.

CO + 2H2 kat., p, T CH3OH

Na podstawie: E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, Warszawa 2008.

Oblicz, ile m3 gazu syntezowego odmierzonego w warunkach normalnych potrzeba do otrzymania 2 · 1025 cząsteczek metanolu, jeżeli reakcja przebiega z wydajnością równą 70%. Przyjmij, że stosunek molowy nCO : nH2 jest równy 1 : 2. Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w m3 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z niewłaściwą jednostką i/lub niewłaściwą dokładnością.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Poprawne rozwiązania
Rozwiązanie I
Obliczenie liczby cząsteczek metanolu otrzymanych przy wydajności 100%

2 ⋅ 1025y = 70%100%

y = 2,9 · 1025 cząsteczek
Obliczenie objętości gazu syntezowego w warunkach normalnych

6,02 ⋅ 10232,9 ⋅ 1025 = 67,2 dm3x

x = 3237 dm33,2 (m3)

Rozwiązanie II

2·1025 cząsteczek metanolu
6,02·1023 cząsteczek

x moli metanolu
1 mol

x = 33,22 mola

1 mol metanolu
33,22 mola metanolu

3 mole gazu
y moli gazu

y = 99,66 moli gazu

99,66 moli gazu
z moli gazu

70%
100%

z = 142,37 moli

142,37 moli gazu
1 mol

w dm3 gazu
22,4 dm3

w = 3189,088 dm33,2 (m3)