Chemia - Matura Maj 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Energetyka reakcji Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Oblicz

W tabeli podano wartości standardowej entalpii spalania metanu, wodoru i węgla.

Δsp H °, kJ·mol−1
metan* − 891
węgiel − 394
wodór* − 286

*Produktem spalania jest woda ciekła.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Oblicz standardową entalpię tworzenia metanu. Oceń, czy poprawne jest twierdzenie, że w reakcji syntezy metanu z pierwiastków produkt ma energię wyższą od substratów. Uzasadnij swoją ocenę.

Ocena wraz z uzasadnieniem:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w kJ·mol−1
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– podanie wyniku z błędną jednostką.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.
oraz
1 p. – za poprawną ocenę twierdzenia adekwatną do otrzymanego wyniku wraz z uzasadnieniem.
0 p.– za odpowiedź niepełną lub niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawne rozwiązanie
C (s) + 2H2 (g) → CH4 (g)
Δtw H° (CH4) = Δsp H° (C) + 2 ⋅ Δsp H° (H2) − Δsp H° (CH4)
Δtw H° (CH4) = −394 kJ·mol−1 + 2 mole · (−286 kJ·mol−1) – (−891 kJ·mol−1) = –75 kJ·mol−1

Ocena wraz z uzasadnieniem, np.:
Twierdzenie jest niepoprawne, ponieważ w reakcji tworzenia metanu z pierwiastków wydziela się energia (ΔH < 0), co oznacza że produkt ma energię niższą od substratów.