Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Odważkę czystego węglanu magnezu o masie 8,4 g ogrzewano w piecu nagrzanym do temperatury T, w której ta sól ulega rozkładowi termicznemu – zgodnie z równaniem:

MgCO3 T MgO + CO2

10.1. (0–2)

W czasie ogrzewania węglanu magnezu mierzono w dziesięciominutowych odstępach sumaryczną ilość powstałego gazowego produktu termicznego rozkładu tej soli. Następnie obliczono masę nierozłożonego węglanu magnezu w każdym momencie pomiaru.

Oblicz i wpisz do tabeli brakujące wartości masy (w gramach) nierozłożonego węglanu magnezu zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku. Następnie narysuj wykres przedstawiający zależność masy węglanu magnezu od czasu prowadzenia jego termicznego rozkładu.

Czas, minuty 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Liczba moli CO2, mol 0,000 0,002 0,012 0,026 0,048 0,069 0,083 0,093 0,098
Masa MgCO3, g 8,4 8,2 6,2 4,4 2,6 0,6 0,2

10.2. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F − jeśli jest fałszywe.

1. W ciągu pierwszych 40 minut doświadczenia mniej niż połowa użytego węglanu magnezu uległo termicznemu rozkładowi. P F
2. W ciągu pierwszych 70 minut doświadczenia powstało około 3,7 g tlenku magnezu. P F
3. Po upływie 80 minut masa stałej mieszaniny substratu i produktu reakcji była mniejsza o 8,2 g od masy użytej odważki czystego węglanu magnezu. P F

Rozwiązanie

10.1. (0–2)

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne uzupełnienie tabeli – wpisanie brakujących wartości zaokrąglonych do pierwszego miejsca po przecinku – i poprawne narysowanie wykresu – w postaci krzywej – spełniającego warunki zadania.
1 pkt – poprawne uzupełnienie tabeli i błędne narysowanie wykresu albo brak wykresu.
ALBO
– poprawne narysowanie wykresu spełniającego warunki zadania i uzupełnienie tabeli wartościami niezaokrąglonymi do pierwszego miejsca po przecinku albo wartościami błędnymi albo brak uzupełnienia tabeli.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Czas, minuty 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Liczba moli CO2, mol 0,000 0,002 0,012 0,026 0,048 0,069 0,083 0,093 0,098
Masa MgCO3, g 8,4 8,2 7,4 6,2 4,4 2,6 1,4 0,6 0,2

Uwaga: Zapis obliczeń nie podlega ocenie.

Wykres spełniający warunki zadania:

  • musi przechodzić przez 9 poprawnie zaznaczonych punktów,
  • może być wykresem punktowym.

10.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne wskazanie trzech odpowiedzi.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
1. – P; 2. – P; 3. – F

Uwaga: Ocena za zadanie 10.2. nie zależy od poprawności wykonania zadania 10.1.