Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 16.

Kategoria: Kwasy Typ: Napisz równanie reakcji

Kwas arsenowy(V) H3AsO4 jest kwasem trójprotonowym o mocy zbliżonej do kwasu ortofosforowego(V). Równowagom, które ustalają się w roztworze wodnym tego kwasu, odpowiadają stałe opisane poniższymi wyrażeniami (podanymi w przypadkowej kolejności), w których została pominięta woda będąca środowiskiem reakcji.

A   [HAsO2–4] ∙ [H3O+][H2AsO4]
B   [H2AsO4] ∙ [H3O+][H3AsO4]
C   [AsO3–4] ∙ [H3O+][HAsO2–4]

Uszereguj stałe równowagi (wpisz litery A, B oraz C) zgodnie z ich rosnącą wartością. Napisz równanie przemiany, której odpowiada stała równowagi opisana wyrażeniem A. Spośród jonów powstających podczas protolizy (dysocjacji) kwasu arsenowego(V) wybierz i napisz wzór tego, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda.

najmniejsza wartość
największa wartość

Równanie reakcji:

Jon, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne wykonanie trzech elementów: uszeregowanie, napisanie równania reakcji i wskazanie jonu.
1 pkt – poprawne wykonanie dwóch spośród wymienionych elementów.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Uszeregowanie: C, A, B
Równanie reakcji:
H2AsO4 + H2O ⇄ HAsO2–4 + H3O+
ALBO
H2AsO4 ⇄ HAsO4 + H+

Jon, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda: H3O+

Uwaga: Dopuszcza się odpowiedź: B > A > C.