Chemia - Matura Maj 2021, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 21.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Oblicz

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności w wodzie dwóch soli – K2CrO4 i Pb(NO3)2 – od temperatury.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Do 100 gramów nasyconego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o temperaturze 32°C dodano 100 gramów nasyconego roztworu chromianu(VI) potasu o temperaturze 32°C. W wyniku przemiany zilustrowanej poniższym równaniem wytrącił się osad.

Pb2+ + CrO2–4 → PbCrO4

Oblicz masę otrzymanego osadu. Wskaż substancję użytą w nadmiarze – podaj jej wzór lub nazwę. Przyjmij, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%. Masy molowe są równe: MK2CrO4 = 194 g∙mol–1, MPb(NO3)2 = 331 g∙mol–1, MPbCrO4 = 323 g∙mol–1 .

Masa osadu: .
W nadmiarze użyto .

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – zastosowanie poprawnej metody uwzględniającej wskazanie substancji użytej w nadmiarze, poprawne wykonanie obliczeń i podanie wyniku w gramach.
1 pkt – zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
LUB
– popełnienie błędów przy odczytywaniu rozpuszczalności.
LUB
– niepodanie wyniku w gramach lub podanie go z błędną jednostką.
LUB
– wskazanie w odpowiedzi niewłaściwej substancji przy jej poprawnej identyfikacji w obliczeniach.
0 pkt – zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania
Rozwiązanie I:
Rozpuszczalność = 67 g / 100 g H2O

100 g roztworu
167 g roztworu

x g substancji
67 g substancji

⇒ x = 40,12 g

M(K2CrO4) = 194 g∙mol−1
M(Pb(NO3)2) = 331 g∙mol−1
M(PbCrO4) = 323 g∙mol−1

194 g K2CrO4
40,12 g K2CrO4

331 g Pb(NO3)2
y g Pb(NO3)2

y = 68,45 g

331 g Pb(NO3)2
40,12 g Pb(NO3)2

323 g PbCrO4
z g PbCrO4

z = 39,15 g
(Masa osadu: 39,15 g)
W nadmiarze użyto K2CrO4 ALBO chromianu(VI) potasu.

Rozwiązanie II:

40,12 g Pb(NO3)2
331 g Pb(NO3)2

x mol
1 mol

x = 0,1212 mol

40,12 g K2CrO4
194 g K2CrO4

y mol
1 mol

y= 0,2068 mol
Skoro stosunek molowy substratów wynosi 1:1, zatem K2CrO4 jest w nadmiarze.

Stąd:

0,1212 mol Pb(NO3)2
1 mol Pb(NO3)2

z g PbCrO4
323 g PbCrO4

z = 39,15 g PbCrO4

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń. Za poprawny należy uznać każdy wynik będący konsekwencją zastosowanej poprawnej metody i poprawnych obliczeń.