Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 8.

Kategoria: Stan równowagi Typ: Oblicz

Reakcja rozkładu chlorku bromu(I) przebiega w fazie gazowej zgodnie z równaniem:

2BrCl (g) ⇄ Br2 (g) + Cl2 (g)

Wartość stężeniowej stałej równowagi reakcji rozkładu chlorku bromu(I) w temperaturze 500 K jest równa 32.

Na podstawie: L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, Warszawa 2009.

Reakcja syntezy chlorku bromu(I) przebiega w fazie gazowej zgodnie z równaniem:

Br2 (g) + Cl2 (g) ⇄ 2BrCl (g)

Oblicz wartość stężeniowej stałej równowagi reakcji syntezy chlorku bromu(I) w temperaturze 500 K.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne obliczenie i podanie wyniku jako wielkości niemianowanej.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Wyrażenie na stałą reakcji rozkładu chlorku bromu:

𝐾1 = [Cl2] ∙ [Br2][BrCl]2

Wyrażenie na stałą reakcji syntezy chlorku bromu:

𝐾2 = [BrCl]2[Cl2] ∙ [Br2] = 1𝐾1 = 𝟎,𝟎𝟑𝟏𝟐𝟓 ALBO 𝟎,𝟎𝟑

Uwaga: Zdający nie musi przedstawić toku rozumowania, może napisać tylko wartość stałej.