Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 2.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Typ: Napisz równanie reakcji

Aby otrzymać superciężkie jądra pierwiastków z końca 7. okresu, kaliforn 24998Cf bombardowano jonami izotopu wapnia 4820Ca. Podczas jednego z eksperymentów zarejestrowano przemianę:

24998Cf + 4820Ca → X + 3 10n

Powstałe jądro X uległo rozpadowi, którego głównym produktem był liwermor 290116Lv.

Napisz równanie reakcji rozpadu, której uległo jądro pierwiastka X. Uzupełnij wszystkie pola w poniższym schemacie.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne uzupełnienie całego schematu – napisanie równania reakcji rozpadu 𝛼.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Uwaga: Równania reakcji, w których zdający zastosuje symbol X zamiast symbolu Og lub symbol 𝛼 zamiast symbolu He, należy uznać za poprawne.