Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 25.

Kategoria: Izomeria optyczna Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej podano wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych.

Wybierz związek (A, B albo C), którego cząsteczki są chiralne, i napisz literę, którą oznaczono jego wzór. Uzasadnij swój wybór – odwołaj się do budowy cząsteczek tego związku.

Związek:

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór związku i poprawne uzasadnienie.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Związek: A

Przykładowe uzasadnienia:

  • W cząsteczce jest centrum stereogeniczne (ALBO asymetryczny atom węgla ALBO atom węgla połączony z czterema różnymi podstawnikami).
  • Cząsteczka nie ma płaszczyzny symetrii (i środka symetrii).