Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 29.

Kategoria: Estry i tłuszcze Typ: Napisz równanie reakcji

Fosgen to silnie trujący związek o wzorze COCl2. W reakcjach fosgenu z alkoholami otrzymuje się odpowiednie estry kwasu węglowego, a w procesach polikondensacji z udziałem fosgenu powstają poliwęglany – szeroko stosowane tworzywa zastępujące szkło.

Substratami do otrzymywania fosgenu są tlenek węgla(II) i chlor. W mieszaninie tych gazów zachodzi – pod wpływem światła – odwracalna reakcja opisana równaniem:

CO (g) + Cl2 (g) ⇄ COCl2 (g)

Napisz równanie reakcji fosgenu z metanolem w stosunku molowym 1 : 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie równania reakcji.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Równanie reakcji:
COCl2 + 2CH3OH → CH3OCOOCH3 + 2HCl

Uwaga: Dopuszczalne są różne formy zapisu wzoru produktu organicznego, np.:

  • CH3OCO2CH3
  • (CH3O)2CO
  • (CH3)2CO3
  •