Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 62.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Do 100 cm3 wodnego roztworu CaCl2 o stężeniu 0,1 mol · dm−3 dodano 100 cm3 wodnego roztworu NaCl o stężeniu 0,1 mol · dm−3, a następnie 100 cm3 wodnego roztworu AgNO3 o stężeniu 0,1 mol · dm−3.

Podaj wzory jonów, które pozostaną w końcowym roztworze i oblicz ich stężenie molowe. Przyjmij, że objętość roztworu końcowego jest sumą objętości roztworów zmieszanych.

Rozwiązanie

Wzory jonów: Ca2+, Na+, Cl, NO3

Przykład poprawnej odpowiedzi
Obliczenia:

Dane:
cm1 = 0,1 mol · dm−3
V1 = 100 cm3 = 0,1 dm3
cm2 = 0,1 mol · dm−3
V2 = 100 cm3 = 0,1 dm3
cm3 = 0,1 mol · dm−3
V3 = 100 cm3 = 0,1 dm3
Indeks „1” dotyczy roztworu CaCl2.
Indeks „2” dotyczy roztworu NaCl.
Indeks „3” dotyczy roztworu AgNO3.
Szukane:
cm jonów

Rozwiązanie:

cm = nv ⇒ n = cm · V

CaCl2 woda Ca2+ + 2Cl
n(CaCl2) = 0,1 dm3 · 0,1 mol · dm−3 = 0,01 mola
n(Ca2+) = 0,01 mola
n(Cl) = 2 · 0,01 = 0,02 mola

NaCl woda Na+ + 2Cl
n(NaCl) = 0,1 dm3 · 0,1 mol · dm−3 = 0,01 mola
n(Na+) = 0,01 mola
n(Cl) = 0,01 mola

AgNO3 woda Ag+ + NO 3
n(AgNO3) =0,1 dm3 · 0,1 mol · dm−3 = 0,01 mola
n(Ag+) = 0,01 mola
n(NO−3) = 0,01 mola
n(Cl) = 0,01 mola + 0,02 mola = 0,03 mola

Po zmieszaniu roztworów zachodzi reakcja wytrącania AgCl:
Ag+ + Cl → AgCl

1 mol Ag+
0,01 mola

1 mol Cl
x

x = 0,01 mola Cl

Pozostało w roztworze jonów Cl: 0,03 mola – 0,01 mola = 0,02 mola
Jonów Ag+ praktycznie nie ma w roztworze.
Objętość roztworu końcowego:
V = 0,1 dm3 + 0,1 dm3 + 0,1 dm3 = 0,3 dm3

Obliczenie stężeń jonów w roztworze końcowym:

cm(Ca2+) = 0,01 mola0,3 dm3 = 0,033 mol · dm−3

cm(Na+) = 0,01 mola0,3 dm3 = 0,033 mol · dm−3

cm(Cl) = 0,02 mola0,3 dm3 = 0,067 mol · dm−3

cm(NO3) = 0,01 mola0,3 dm3 = 0,033 mol · dm−3

Wskazówki

Rozwiązanie zadania wymaga obliczenia liczby moli wszystkich jonów. Najpierw obliczamy liczbę moli każdej soli – korzystamy ze wzoru na stężenie molowe, mając stężenie molowe każdego roztworu i jego objętość, na przykład liczba moli CaCl2 w roztworze wynosi

n = cm · V = 0,1 dm3 · 0,1 mol · dm−3 = 0,01 mola.

Następnie, uwzględniając dysocjację danego związku, obliczamy liczbę moli poszczególnych jonów. W przypadku CaCl2:

CaCl2 woda Ca2+ + 2Cl
n(Ca2+) = 0,01 mola
n(Cl) = 2 · 0,01 = 0,02 mola

Tak należy postąpić również z roztworem NaCl i AgNO3. Ponieważ roztwory te zmieszano, konieczne jest ustalenie, czy jony będą ze sobą reagować, czy powstanie sól nierozpuszczalna w wodzie. W omawianym zadaniu reaguje anion chlorkowy z kationem srebra i powstaje nierozpuszczalny chlorek srebra(I): Ag+ + Cl → AgCl. Mając obliczoną liczbę moli jonów Cl w poszczególnych roztworach substancji CaCl2 i NaCl, obliczamy sumaryczną liczbę moli tych jonów.

Z zapisu reakcji wynika, że na 1 mol Ag+ przypada 1 mol Cl. W roztworze znajduje się 0,01 mola Ag+, więc może przereagować również 0,01 mola Cl. Ponieważ w roztworze znajdowało się 0,03 mola Cl, oznacza to, że jony Ag+ zostały wytrącone w postaci AgCl, w roztworze pozostały jony chlorkowe: 0,03 mola – 0,01 mola = 0,02 mola. W ten sposób dochodzimy do wniosku, że w roztworze końcowym obecne były jony Ca2+, Na+, Cl i NO3.
Objętość roztworu po zmieszaniu była równa sumie objętości roztworów, które zmieszano:

V = 0,1 dm3 + 0,1 dm3 + 0,1 dm3 = 0,3 dm3. Mając liczby moli jonów obecnych w roztworze i objętość roztworu, możemy obliczyć ich stężenie, np.:

cm(Ca2+) = 0,010,3 = 0,033 mol · dm−3.

W identyczny sposób należy postąpić, obliczając stężenia pozostałych jonów.