Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 64.

Kategoria: Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Zmieszano 200,00 cm3 technicznego kwasu solnego o stężeniu 30,00% (wyrażonym w procentach masowych) i 200,00 cm3 wody destylowanej.
Na wykresie przedstawiono zależność gęstości kwasu solnego od jego stężenia procentowego.

Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001, s. 225.
a)Oblicz stężenie procentowe (w procentach masowych) otrzymanego kwasu solnego. Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1,00 g · cm–3.
b)Oblicz stężenie molowe otrzymanego kwasu solnego. Przyjmij, że objętość tego roztworu jest sumą objętości kwasu solnego technicznego i wody.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi

Dane:
cpr−1 = 30,00%   Vr−1 = 200,00 cm3
z wykresu dr−1 = 1,15 g ⋅ cm−3
VH2O = 200,00 cm3   dH2O = 1,00 g ⋅ cm−3
Szukane:
cp r −2

Indeks „1” odnosi się do roztworu początkowego, a indeks „2” – do roztworu końcowego.

Rozwiązanie:

cp = msmr ∙ 100% ⇒ cpr−2 = ms−2mr−2 ∙ 100%

ms−2 = const = ms−1 = cpr−1 ⋅ ms−1100% i mr−1 = Vr−1 ⋅ dr−1

ms−2 = cpr−1 ⋅ Vr− 1 ⋅ dr−1100%

mr−2 = mr−1 + mH2O = Vr−1 ⋅ dr−1 + VH2O ⋅ dH2O

cpr−2 = cpr−1 ⋅ Vr− 1 ⋅ dr−1100%Vr−1 ⋅ dr−1 + VH2O ⋅ dH2O ⋅ 100% = cpr−1 ⋅ Vr− 1 ⋅ dr−1Vr−1 ⋅ dr−1 + VH2O ⋅ dH2O

cpr−2 = 30, 00% ⋅ 200,00 cm3 ⋅ 1,15 g ⋅ cm−3200,00 cm3 ⋅ 1,15 g ⋅ cm−3 + 200,00 cm3 ⋅ 1,00 g ⋅ cm−3 = 16,05%

Odpowiedź: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wyniosło 16,05%.

b)
(0-1)

Przykład poprawnej odpowiedzi

Dane:
cpr−1 = 30,00%   Vr−1 = 200,00 cm3
z wykresu dr−1 = 1,15 g ⋅ cm−3 = 1150 g ⋅ dm−3
VH2O = 200,00 cm3   dH2O = 1,00 g ⋅ cm−3
MHCl = 36,5 g ⋅ mol−1
Szukane:
cp r −2

Indeksy 1 odnoszą się do roztworu początkowego, a indeksy 2 odnoszą się do roztworu końcowego.

Rozwiązanie:

cm = nV ⇒ cmr−2 = ns−2Vr−2

ns−2 = const = ns−1 = cpr−1 ⋅ ms−1100% ⋅ MHCl

i mr−1 = Vr−1 ⋅ dr−1 ⇒ ns−2 = cpr−1 ⋅ Vr−1 ⋅ dr−1100% ⋅ MHCl

Vr−2 = Vr−1 + VH2O

cmr−2 = cpr−1 ⋅ Vr−1 ⋅ dr−1100% ⋅ MHCl ⋅ (Vr−1 + VH2O)

cmr−2 = 30,00% ⋅ 0,200 dm3 ⋅ 1150 g ⋅ dm−3100% ⋅ 36,5 g ⋅ mol−1 ⋅ (0,200 dm3 + 0,200 dm3)4,73 mol ⋅ dm−3

Odpowiedź: Stężenie molowe otrzymanego kwasu solnego wyniosło 4,73 mol ⋅ dm−3.

Wskazówki

a)
W tej części zadania należy obliczyć stężenie procentowe (w procentach masowych) roztworu otrzymanego przez dodanie wody do roztworu początkowego, czyli przez jego rozcieńczenie. Ponieważ stężenie procentowe jest wyrażonym w procentach stosunkiem masy substancji rozpuszczonej do masy roztworu, rozwiązanie problemu sprowadza się do obliczenia tych dwóch mas. Masa otrzymanego roztworu jest sumą masy roztworu początkowego i masy dodanej wody. W treści zadania ilość roztworu początkowego i wody określona jest przez podanie ich objętości; aby móc obliczyć masę roztworu początkowego i wody, znając ich objętość, należy wiedzieć, jaka jest gęstość tego roztworu i wody. Gęstość wody podana jest wprost w poleceniu, natomiast gęstość roztworu odczytujemy z wykresu, odnajdując na osi odciętych (osi 0X) wartość stężenia równą 30% i odpowiadającą jej wartość gęstości na osi rzędnych (0Y). Jest ona równa 1,15 g · cm–3. Wiedząc, że masa jest równa iloczynowi objętości i gęstości, obliczamy masę wody i masę roztworu początkowego, a sumując je, otrzymujemy masę roztworu końcowego. Do obliczenia masy substancji rozpuszczonej (HCl) trzeba zauważyć, że jest ona taka sama, jak w roztworze początkowym (dodana woda destylowana nie zawierała HCl). Dzięki temu, że dane jest stężenie roztworu początkowego i już obliczyliśmy jego masę, możemy obliczyć, ile gramów HCl w nim się znajdowało. W ten sposób mamy wszystkie dane potrzebne do obliczenia stężenia procentowego roztworu końcowego.

b)
W tej części zadania trzeba obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu (czyli roztworu końcowego). W przypadku stężenia molowego ilość substancji rozpuszczonej wyrażona jest przez liczbę moli tej substancji, a ilość roztworu – przez jego objętość w decymetrach sześciennych. W przypadku stężenia procentowego ilość substancji rozpuszczonej i ilość roztworu wyrażona jest przez ich masę. Jeżeli wiemy, jakie są zależności między masą i liczbą moli substancji rozpuszczonej oraz masą i objętością roztworu, możemy wyrazić stężenie molowe roztworu, wykorzystując jego stężenie procentowe. Liczba moli substancji rozpuszczonej jest równa ilorazowi jej masy i masy molowej. Masę substancji rozpuszczonej (HCl) obliczyliśmy w części a) zadania, wykorzystując dane stężenie procentowe roztworu początkowego, daną jego objętość i odczytaną z wykresu gęstość. Masę molową HCl obliczamy, korzystając z danych zawartych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych. W poleceniu zaznaczono, aby przyjąć, że objętość otrzymanego roztworu (końcowego) jest sumą objętości roztworu początkowego i dodanej wody, które są podane bezpośrednio w treści zadania (oznacza to, że pomijamy zjawisko kontrakcji objętości). Trzeba jeszcze pamiętać, że do obliczenia stężenia molowego używamy objętości wyrażonej w decymetrach sześciennych, a wszystkie objętości podane są w centymetrach sześciennych – musimy je przeliczyć na decymetry sześcienne.