Biologia - Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 5.

Kategoria: Grzyby Oddychanie komórkowe Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij
Zadanie anulowane przez CKE jako niezgodne z wymaganiami egzaminacyjnymi wg aneksu obowiązującego w latach 2023-2024
(zgodnie ze zaktualizowaną dnia 26 sierpnia 2022 wersją aneksu)

W celu wykazania, że intensywność fermentacji alkoholowej przeprowadzanej przez drożdże piekarnicze zależy od warunków środowiskowych, uczniowie przygotowali trzy różne zestawy doświadczalne (A–C), przedstawione na rysunku poniżej. W skład każdego z nich wchodziła kolba wypełniona zawiesiną drożdży w wodnym roztworze cukru (glukozy), ale inny był sposób zamknięcia naczynia lub kolba pozostała otwarta. Wszystkie trzy zestawy były regularnie wytrząsane i utrzymywane w temperaturze 30°C – optymalnej dla wzrostu drożdży.

5.1. (0–2)

Określ, w którym zestawie (A–C) fermentacja alkoholowa zachodziła z najmniejszą intensywnością, a w którym – z największą. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do warunków panujących w każdym z zestawów.

Fermentacja zachodziła z:

  1. najmniejszą intensywnością w zestawie , ponieważ
  2. największą intensywnością w zestawie , ponieważ

5.2. (0–1)

Uzupełnij poniższy schemat reakcji fermentacji alkoholowej – wybierz właściwe związki chemiczne spośród wymienionych poniżej i wpisz je w odpowiednie miejsca.

2 pirogronian
2 dwutlenek węgla
2 NADH + 2H+
2 ATP

Rozwiązanie

5.1. (0–2)

Zasady oceniania
2 pkt – za wskazanie w punkcie pierwszym zestawu A i poprawne uzasadnienie, odnoszące się do warunków tlenowych, oraz wskazanie w punkcie drugim zestawu C i poprawne uzasadnienie, odnoszące się do warunków beztlenowych oraz do braku ograniczania reakcji przez kumulację dwutlenku węgla.
1 pkt – za prawidłowe wskazanie zestawu wraz z prawidłowym uzasadnieniem tylko w jednym z punktów.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
1. Fermentacja zachodziła z najmniejszą intensywnością w zestawie A, ponieważ:

  • w kolbie panowały warunki tlenowe.
  • roztwór w kolbie był dobrze napowietrzony, a więc drożdże oddychały (głównie) tlenowo.

2. Fermentacja zachodziła z największą intensywnością w zestawie C, ponieważ:

  • panowały w niej warunki beztlenowe, a powstający dwutlenek węgla mógł się ulatniać.
  • nie dochodziło w niej do kumulacji wydzielającego się dwutlenku węgla, który zakwaszałby pożywkę, a jednocześnie nie było dostępu tlenu.

5.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za prawidłowe uzupełnienie wszystkich luk na schemacie.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

Wskazówki

ZADANIE ANULOWANE PRZEZ CKE JAKO NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI EGZAMINACYJNYMI

5.1. (0–2)

W warunkach tlenowych komórki eukariotyczne przeprowadzają syntezę ATP głównie w procesie fosforylacji oksydacyjnej, zachodzącej w mitochondriach. Drożdże z rodzaju Saccharomyces w warunkach tlenowych przeprowadzają także fermentację alkoholową. Uważa się, że cecha ta umożliwia komórkom drożdży skuteczniejszą kolonizację środowiska, ze względu na bakteriostatyczny efekt ostatecznego produktu fermentacji alkoholowej – alkoholu etylowego. Od nazwiska odkrywcy tej szczególnej cechy metabolicznej komórek drożdży, określa się ją efektem Crabtree.

W zadaniu 5.1. zdający powinien ilościowo ocenić intensywność fermentacji alkoholowej. W zestawie A drożdże oddychają tlenowo, ale z powodu efektu Crabtree obserwuje się także fermentację alkoholową. Zamknięcie wlotu kolby w zestawie B po pewnym czasie spowoduje, że komórki drożdży przejdą z oddychania tlenowego na fermentację alkoholową. Można się spodziewać, że ze względu na warunki beztlenowe w zestawie B intensywność fermentacji alkoholowej będzie większa niż w zestawie A. Należy jednak zwrócić uwagę, że dwutlenek węgla będący produktem oddychania tlenowego gromadzi się wewnątrz kolby, co skutkuje m.in. zakwaszeniem zawiesiny drożdży.

W zestawie C będzie najintensywniejsza fermentacja alkoholowa, ponieważ tlen z atmosfery nie będzie swobodnie przedostawać się do zawiesiny drożdży, ale za to dwutlenek węgla będzie miał ujście z kolby i nie będzie powodował zakwaszenia pożywki. Komórki drożdży będą miały więc względnie stałe warunki i będą prowadzić intensywną fermentację alkoholową w warunkach beztlenowych.