Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Na wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia mającego ustalić zależność między zagęszczeniem populacji kijanek żaby Rana tigrina a tempem ich wzrostu.
Kijanki hodowano po 5, 40, 60 i 160 osobników w naczyniach jednakowej wielkości wypełnionych taką samą ilością wody. W czasie doświadczenia utrzymywano takie same dla wszystkich kijanek warunki dotyczące temperatury, oświetlenia, rodzaju i ilości pokarmu.

Na podstawie przedstawionych informacji podaj nazwę oddziaływania (interakcji) między osobnikami populacji kijanek, które zależy od ich zagęszczenia.

Rozwiązanie

Za poprawną nazwę oddziaływania – 1 pkt.

Poprawna odpowiedź:
konkurencja (wewnątrzgatunkowa).