Biologia - Matura Czerwiec 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schematach przedstawiono dwie struktury komórkowe: rybosom i proteosom.

Proteasom i rybosom - schemat
a)Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy przedstawionych powyżej struktur komórkowych i zachodzących w nich procesów.
Nazwa struktury Proces zachodzący w tej strukturze
A
B
b)Wyjaśnij, jakie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania komórki ma występowanie w komórce obu tych struktur.

Rozwiązanie

a)
Nazwa struktury Proces zachodzący w tej strukturze
A rybosom synteza białek
B proteosom degradacja (niektórych) białek

Za poprawne uzupełnienie tabeli – 2 pkt
Za poprawne uzupełnienie każdego wiersza tabeli – po 1 pkt

b)
Przykłady odpowiedzi:

Rybosom – Zapewnia obecność w komórce odpowiedniej ilości enzymów i białek budulcowych.
Proteosom – Umożliwia usunięcie białek niepotrzebnych/ zsyntetyzowanych w zbyt dużych ilościach/ o nieprawidłowej strukturze.

Za poprawne wyjaśnienie znaczenia występowania w komórce obu struktur – 1 pkt

Uwagi od BiologHelp:
W literaturze funkcjonują dwie formy nazwy struktury B: proteosom oraz proteasom, choć ta druga wersja wydaje się być częściej używana.