Biologia - Matura Czerwiec 2012, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

W Polsce elektrownie wiatrowe pokrywają zaledwie około 1% zapotrzebowania na energię. Mimo wysokich kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych, obserwuje się postępujący wzrost udziału energii wiatru w stosunku do innych źródeł energii, np. paliw kopalnych. Dzieje się tak dlatego, że energetyka wiatrowa jest bardziej przyjazna dla środowiska niż energetyka konwencjonalna. Jednak realizacja tzw. projektów wiatrowych może również oddziaływać negatywnie, szczególnie na populacje ptaków.

a)Podaj dwa argumenty potwierdzające pozytywny wpływ energetyki wiatrowej na środowisko przyrodnicze.
b)Podaj jeden przykład negatywnego wpływu nieprzemyślanych lokalizacji elektrowni wiatrowych na populacje ptaków.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i degradacji terenu.
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla / dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.
  • Uniknięcie powstawania odpadów stałych i gazowych oraz ścieków.
  • Ochrona nieodnawialnych zasobów przyrody (zasobów paliw kopalnych).

2 p. – za podanie dwóch poprawnych argumentów potwierdzających pozytywny wpływ energetyki wiatrowej na środowisko
1 p. – za podanie jednego poprawnego argumentu
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Nieprzemyślana lokalizacja elektrowni wiatrowej może powodować:

  • śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z pracującymi siłowniami lub elementami infrastruktury towarzyszącej, np. linie energetyczne.
  • zmniejszenie liczebności ptaków na skutek fragmentacji siedlisk.
  • zaburzenia przemieszczania się ptaków, ponieważ siłownie wiatrowe stanowią bariery ograniczające.
  • zmniejszenie różnorodności gatunkowej ptaków na danym terenie.

1 p. – za podanie jednego właściwego przykładu negatywnego wpływu lokalizacji elektrowni wiatrowych na populacje ptaków
0 p. – za odpowiedź niepoprawną