Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej podano przykłady działań, dzięki którym może być chroniona różnorodność biologiczna.

Zaznacz działanie odnoszące się do ochrony biernej. Odpowiedź uzasadnij.

  1. Powstrzymywanie sukcesji naturalnej zbiorowisk półnaturalnych.
  2. Przywracanie odpowiednich warunków zmienionych np. rolniczo, siedlisk.
  3. Regularne obserwacje zbiorowisk na określonych obszarach i ocena ich stanu.
  4. Wspomaganie odnowy populacji ginących gatunków, np. przez ich restytucję.

Uzasadnienie

Rozwiązanie

Za zaznaczenie działania i poprawne jego uzasadnienie – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:
C./ Regularne obserwacje zbiorowisk na określonych obszarach i ocena ich stanu.

Przykłady uzasadnienia:

  • Zaznaczone działanie nie polega na czynnej ingerencji człowieka w zmiany zachodzące w obserwowanych zbiorowiskach/ środowisku/ stosowania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu środowiska/ siedliska/ ekosystemu.
  • Ochrona bierna polega na niestosowaniu jakiejkolwiek ingerencji w warunki życia organizmów i funkcjonowanie ekosystemów – obserwacja nie jest ingerencją.
  • Ten typ działania zapewnia całkowitą swobodę przebiegu naturalnych procesów na obszarze chronionym, pozwala śledzić (pierwotne) zależności i zjawiska ekologiczne.