Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono fragment wnętrza mitochondrium – matriks i błonę wewnętrzną. Literami X i Y oznaczono miejsca zachodzenia określonych etapów oddychania tlenowego.
Błona zewnętrzna mitochondrium nie jest widoczna.

Błona wewnętrzna mitochondrium
a)Podaj nazwę etapu oddychania tlenowego, oznaczonego na schemacie literą X.
b)Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią białka tworzące kompleks oznaczony na schemacie literą Y.
c)Oceń prawdziwość informacji opisujących błony mitochondrialne. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Syntaza ATP występuje w błonie zewnętrznej i wewnętrznej mitochondrium P F
2. Wewnętrzna błona mitochondrium ma większą powierzchnię niż błona zewnętrzna P F
3. Wewnętrzna błona mitochondrium jest dobrze przepuszczalna dla większości małych cząsteczek i jonów. P F

Rozwiązanie

a)
Poprawna odpowiedź:

X – cykl Krebsa / cykl kwasu cytrynowego

Za podanie poprawnej nazwy wskazanego etapu oddychania tlenowego – 1 pkt

b)
Przykłady poprawnej odpowiedzi:
  • Białka te tworzą łańcuch przenośników elektronów / przenoszą elektrony na tlen (i przepompowują protony do przestrzeni międzybłonowej), dzięki czemu możliwe jest wytwarzanie gradientu protonowego koniecznego do wytworzenia ATP.
  • Są to białka łańcucha oddechowego, które przenoszą elektrony na tlen (i przepompowują protony), umożliwiając wytworzenie energii / ATP [ /uwolnienie energii].

Uwagi od BiologHelp:
Odpowiedź powyższa podana za oryginalnym kluczem CKE. Energia nie może być jednak produkowana lub wytwarzana, stąd modyfikacja błędnej części klucza. W tym wypadku można byłoby odnieść się raczej do produkcji/syntezy ATP, względnie można powiedzieć o uwalnianiu energii. W kluczach CKE z kolejnych lat odpowiedzi zawierające zwrot "wytwarzanie/produkcja energii" nie były uznawane.

Za poprawne wyjaśnienie roli białek oznaczonych na schemacie literą Y – 1 pkt

c)
Poprawna odpowiedź:

1 – F; 2 – P; 3 – F

Za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji – 1 pkt