Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono dziedziczenie choroby uwarunkowanej jednogenowo w pewnej rodzinie. Kwadratami oznaczono mężczyzn, a kółkami – kobiety.

W poniższych zdaniach podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie, tak aby zdanie było prawdziwe, oraz uzasadnij odpowiedź.

  1. Przedstawiona choroba (dziedziczy się autosomalnie / jest sprzężona z płcią), ponieważ
  2. Allel warunkujący tę chorobę jest (dominujący / recesywny), ponieważ

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za podkreślenie w obu zdaniach właściwych określeń i prawidłowe uzasadnienie, każdego z nich, odnoszące się do analizy rodowodu.
1 p. – podkreślenie tylko w jednym zdaniu właściwego określenia i prawidłowe jego uzasadnienie, odnoszące się do analizy rodowodu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  1. Przedstawiona choroba (dziedziczy się autosomalnie / jest sprzężona z płcią), ponieważ mężczyzna jest jej nosicielem, a w przypadku sprzężenia z płcią byłoby to niemożliwe.
  2. Allel warunkujący tę chorobę jest (dominujący / recesywny), ponieważ zdrowi rodzice (nosiciele) mogą mieć potomstwo i chore, i zdrowe / nosiciele są zdrowi.