Biologia - Matura Czerwiec 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Płazy Ptaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Na rysunkach A–E przedstawiono, w przypadkowej kolejności, budowę mózgowia przedstawicieli różnych gromad kręgowców.

a)Podaj oznaczenie literowe schematu przedstawiającego budowę mózgowia płazów.
b)Wykaż, że budowa mózgowia ptaków ma związek z ich zdolnością do lotu. W odpowiedzi odnieś się do funkcji odpowiedniej części mózgowia.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie oznaczenia literowego rysunku przedstawiającego mózgowie płazów.
0 p. – za każdą inna odpowiedź, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

rysunek: D.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za wykazanie związku wzrostu wielkości móżdżku ze zdolnością do lotu uwzględniającego funkcję tej części mózgu.
0 p.– za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Wzrost wielkości móżdżku/powiększenie móżdżku, który odpowiada za koordynację ruchów w przestrzeni/ułatwia lot.
  • Móżdżek odpowiada za koordynację ruchów, dlatego jego powiększenie ułatwia lot ptaków/poruszanie się w powietrzu.