Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Prokarionty Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Syntezę związków organicznych u pewnych bakterii chemosyntetyzujących poprzedzają poniższe reakcje chemiczne.

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + energia
2HNO2 + O2 → 2HNO3 + energia

Podaj nazwę grupy bakterii chemosyntetyzujących, które przeprowadzają przedstawione reakcje chemiczne, i określ znaczenie tych reakcji dla organizmów przeprowadzających chemosyntezę.

Nazwa grupy bakterii:

Znaczenie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnej nazwy grupy bakterii: bakterie nitryfikacyjne/nitrozobakterie/ nitrobakterie oraz podanie znaczenia przedstawionych reakcji dla procesu chemosyntezy.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa grupy bakterii: bakterie nitryfikacyjne
Znaczenie:
Uwolniona podczas tych reakcji energia jest potrzebna do kolejnych etapów chemosyntezy / do syntezy związków organicznych / do asymilacji dwutlenku węgla.

Uwaga: Dopuszczalna odpowiedź, gdy zdający poda nazwy obu konkretnych bakterii: Nitrosomonas i Nitrobacter.