Biologia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę cząsteczki tRNA.

Na podstawie: P.C. Winter, G.I. Hickey, H.L. Flechter, Krótkie wykłady. Genetyka, Warszawa 2003.

Określ, jaką funkcję pełni w procesie translacji

  1. ramię akceptorowe cząsteczki tRNA:
  2. ramię antykodonowe cząsteczki tRNA:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawny opis roli obu elementów budowy tRNA: ramienia akceptorowego w przyłączaniu aminokwasu oraz roli antykodonu w rozpoznaniu kodonu w mRNA.
1 p. – za poprawny opis roli jednego elementu budowy tRNA – ramienia akceptorowego w przyłączaniu aminokwasu albo ramienia antykodonowego w rozpoznaniu kodonu w mRNA.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  1. ramię akceptorowe cząsteczki tRNA – jest miejscem przyłączenia odpowiedniego aminokwasu, który będzie transportowany na rybosom.
  2. ramię antykodonowe cząsteczki tRNA – znajduje się na nim antykodon umożliwiający rozpoznanie kodonu w mRNA, co umożliwia włączenie przenoszonego aminokwasu do tworzonego polipeptydu.

Uwagi:
Uznaje się określenia:

  • element budowy: ramię akceptorowe / sekwencja CCA / specjalna sekwencja nukleotydów na końcu 3’ + funkcja: przyłączenie odpowiedniego aminokwasu potrzebnego do syntezy polipeptydów (białek)
  • element budowy: antykodon / ramię antykodonowe z nukleotydami komplementarnymi do kodonu + funkcja: włączenie aminokwasu do syntetyzowanego polipeptydu zgodnie z zapisem na mRNA)