Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Mitochondria to centra energetyczne komórki. Ich liczba w komórkach różnych tkanek jest różna. W pojedynczej komórce organizmu człowieka przeciętnie występuje od kilkuset do kilku tysięcy mitochondriów, np. w komórkach wątroby jest ich około 1000–2000.

a)Wyjaśnij, dlaczego mitochondria nazywa się „centrami energetycznymi komórki”.
b)Określ, od czego zależy liczba mitochondriów w komórce.
c)Uzasadnij, że brak mitochondriów w erytrocytach jest przystosowaniem budowy tych komórek do transportu tlenu.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

W mitochondriach

  • wytwarzana jest energia w postaci ATP / energia biologicznie użyteczna / energia / (niezbędna do funkcjonowania komórki).
  • zachodzi synteza ATP z energii uwalnianej podczas utleniania związków organicznych.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie podanego określenia mitochondriów, uwzględniające funkcję mitochondriów, czyli wytwarzanie energii
0 p. – za odpowiedź nieodnoszącą się do wytwarzania energii w tych organellach lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. odnoszącą się do magazynowania energii, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Liczba mitochondriów zależy od

  • zapotrzebowania komórki / tkanki na energię (im większe zapotrzebowanie komórki na energię, tym mitochondria są liczniejsze).
  • od funkcji komórki, np. praca komórek mięśniowych.
  • od aktywności metabolicznej / intensywności metabolizmu komórki.

1 p. – za poprawne określenie związku pomiędzy liczbą mitochondriów a zapotrzebowaniem komórki na energię lub funkcją związaną z zapotrzebowaniem na energię, np. intensywne podziały komórkowe, praca mięśni
0 p. – za odpowiedź nieodnoszącą się do zapotrzebowania komórki na energię, np. liczba mitochondriów zależy od rodzaju tkanki, z której komórki pochodzą / od rodzaju komórki lub odpowiedź całkowicie niepoprawną, lub brak odpowiedzi

c)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

Funkcją erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dlatego brak mitochondriów sprawia, że

  • nie zachodzi w nich oddychanie tlenowe, które powodowałoby zużycie tlenu.
  • oddychają one beztlenowo i nie zużywają tlenu, który przenoszą.

1 p. – za poprawne uzasadnienie braku mitochondriów jako przystosowania erytrocytów do transportu tlenu, odnoszące się do niezużywania transportowanego tlenu
0 p. – za odpowiedź, która nie wskazuje, że w erytrocytach zachodzi oddychanie beztlenowe, lub, że brak mitochondriów związany jest z uniemożliwieniem zużywania transportowanego przez erytrocyty tlenu, lub odpowiedź niepoprawną, np. dotyczącą zapewnienia miejsca na hemoglobinę / tlen, lub brak odpowiedzi