Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Serce, wyizolowane z organizmu człowieka, np. przeznaczone do transplantacji, nadal kurczy się rytmicznie, jeżeli zostanie umieszczone w odpowiednich warunkach. Odpowiada za to układ bodźcowo-przewodzący, zbudowany ze zmodyfikowanych włókien mięśniowych serca. Na schemacie przedstawiającym budowę serca opisano elementy układu bodźcowo-przewodzącego.

Układ bodźcoprzewodzący serca
a)Zaznacz, który z elementów opisanych na rysunku pełni funkcję nadrzędną w układzie bodźcowo-przewodzącym serca.
  1. węzeł zatokowo-przedsionkowy
  2. węzeł przedsionkowo-komorowy
  3. pęczek przedsionkowo-komorowy
b)Wyjaśnij, dlaczego działanie układu bodźcowo-przewodzącego zapewnia pracę serca umieszczonego poza organizmem człowieka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: A.

1 p. – za zaznaczenie poprawnej nazwy głównego elementu układu bodźcowo-przewodzącego serca
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

W komórkach tego układu są generowane / wytwarzane i przewodzone impulsy wywołujące rytmiczne skurcze mięśnia sercowego (niezależnie od układu nerwowego).

1 p. – za poprawne wyjaśnienie działania układu bodźcowo-przewodzącego serca uwzględniające generowanie / samodzielne wytwarzanie impulsów przez komórki tego układu
0 p. – za odpowiedź zbyt ogólną lub niepełną, która nie uwzględnia samoistnego wytwarzania impulsów przez układ bodźcowo-przewodzący, lub odpowiedź niepoprawną, np. generuje impulsy nerwowe, lub brak odpowiedzi