Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Fizjologia roślin Metody badawcze i doświadczenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na dwóch grupach roślin (1 i 2) przeprowadzono doświadczenie, mające na celu wykazanie, że CO2 jest konieczny do procesu fotosyntezy. Przebieg doświadczenia przedstawiono na rysunku (zaprezentowano tylko pojedyncze rośliny z każdej grupy).

Schemat doświadczenia
a)Określ, w liściach której rośliny (z grupy 1. czy 2.) po dwóch dniach będzie można wykryć obecność większej ilości skrobi. Odpowiedź uzasadnij.
b)Wyjaśnij, w jakim celu rośliny na początku doświadczenia zostały umieszczone na kilka dni w miejscu bez dostępu światła.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

W liściach rośliny z grupy1., ponieważ

  • rośliny te miały dostęp do CO2 i możliwość przeprowadzania fotosyntezy, której produkty są przekształcane w skrobię,/której wtórnym produktem jest skrobia.
  • w przypadku roślin z grupy 2. nie została wytworzona skrobia, gdyż CO2 został związany przez roztwór NaOH i nie zaszła fotosynteza.

1 p. – za wskazanie zestawu 1. wraz z właściwym uzasadnieniem, odnoszącym się do możliwości wiązania CO2 niezbędnego do procesu fotosyntezy i wytworzenia skrobi
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wskazanie tylko zestawu bez uzasadnienia lub z błędnym uzasadnieniem, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • W liściach tych roślin (przetrzymywanych w ciemności przez kilka dni) nie mogła zachodzić fotosynteza i zostały zużyte materiały zapasowe – przede wszystkim skrobia, co zapewniało porównywalność wyników doświadczenia.
  • Przetrzymywanie roślin w ciemności miało na celu usunięcie skrobi wytworzonej przed rozpoczęciem doświadczenia, dzięki temu otrzymano jednakowy stan obydwu grup roślin użytych w doświadczeniu.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające konieczność zużycia materiałów zapasowych lub niezachodzenie fotosyntezy w celu zapewnienia porównywalności wyników doświadczenia
0 p. – za odpowiedź, która nie uwzględnia zużycia materiałów zapasowych albo niezachodzenia fotosyntezy, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub brak odpowiedzi