Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono występowanie choroby genetycznej w pewnej rodzinie.

Drzewo rodowe
a)Na podstawie analizy schematu podkreśl w A i B po jednym właściwym określeniu, dotyczącym sposobu dziedziczenia tej choroby.
  1. allel dominujący / allel recesywny
  2. cecha autosomalna / cecha sprzężona z płcią
b)Zaznacz poniżej (A−D), jakie jest prawdopodobieństwo, że osoba chora przekaże swojemu potomstwu allel warunkujący chorobę. Odpowiedź uzasadnij.
  1. 25%
  2. 50%
  3. 75%
  4. 100%

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

A. allel dominujący/allel recesywny
B. cecha autosomalna/cecha sprzężona z płcią

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie obydwu właściwych określeń, dotyczących sposobu dziedziczenia przedstawionej choroby.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowa odpowiedź

D., ponieważ osoba chora jest homozygotą recesywną, (a więc zawsze przekaże dziecku allel recesywny warunkujący chorobę/w każdej gamecie przekaże allel odpowiedzialny za tę chorobę).

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie właściwego prawdopodobieństwa (D) i poprawne uzasadnienie odnoszące się do homozygotyczności/sposobu przekazywania alleli.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.