Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem.

a)Wśród wymienionych związków (A−E) zaznacz dwa, które przyczyniają się do niszczenia ozonosfery.
  1. CO2
  2. CCl4
  3. freony
  4. metan
  5. SO2
b)Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem dla organizmu człowieka.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Poprawne odpowiedzi

B, C

Schemat punktowania
2 p. – za zaznaczenie wyłącznie dwóch związków chemicznych, które przyczyniają się do niszczenia ozonosfery.
1 p. – za zaznaczenie tylko jednego związku chemicznego, który przyczynia się do niszczenia ozonosfery.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowa odpowiedź

Cieńsza warstwa ozonu zatrzymuje mniej promieni UV, które mają działanie mutagenne i na których zwiększone działanie jest narażony organizm człowieka, czego skutkiem mogą być choroby nowotworowe skóry, oczu itp.

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające mutagenny wpływ promieniowania UV, które w większej ilości dostaje się do Ziemi przez cieńszą warstwę ozonową/dziurę ozonową.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.