Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Wiele związków chemicznych występujących w komórce to makrocząsteczki, które składają się z monomerów połączonych ze sobą odpowiednimi wiązaniami. Na schemacie przedstawiono fragment makrocząsteczki, w której zaznaczono rodzaj wiązania chemicznego występującego między monomerami fragmentu tej cząsteczki.

Wiązanie peptydowe
a)Podaj nazwę wiązania chemicznego zaznaczonego na schemacie, a także nazwę monomerów połączonych tym wiązaniem.

Nazwa wiązania:
Nazwa monomerów:

b)Spośród wymienionych związków chemicznych wybierz ten, w którym występują przedstawione na schemacie wiązania chemiczne. Podkreśl nazwę tego związku.

celuloza     skrobia     kolagen     fosfolipidy
kwas deoksyrybonukleinowy

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

Nazwa wiązania: peptydowe
Nazwa monomerów: aminokwas/-y

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie: nazwy wiązania i nazwy połączonych nim monomerów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

kolagen

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie wyłącznie jednego związku, w którym występują wiązania peptydowe.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.