Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Oddychanie komórkowe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Komórki uzyskują energię w procesie oddychania tlenowego lub beztlenowego.
Na schemacie przedstawiono w uproszczeniu jeden z rodzajów oddychania komórkowego.

a)Podaj nazwę typu oddychania komórkowego – tlenowe albo beztlenowe – przedstawionego na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.
b)Podaj nazwy albo wzory chemiczne substratów lub produktów oddychania, które należałoby wpisać w miejsca oznaczone na schemacie cyframi 1 i 2.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie, że jest to oddychanie tlenowe i poprawne uzasadnienie uwzględniające (częściową) jego lokalizację w mitochondriach lub wodę (i CO2) jako jego produkt.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Uwaga:
Nie uznaje się uzasadnienia odnoszącego się do substratów, gdyż na schemacie jest tylko jeden substrat „glukoza”, który może być też substratem oddychania beztlenowego.

Przykładowe odpowiedzi
Jest to oddychanie tlenowe, ponieważ:

  • zachodzi (częściowo) w mitochondrium.
  • jego produktami są woda (i dwutlenek węgla).
b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie nazw lub wzorów chemicznych obu wskazanych związków.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. tlen / O2,
  2. adenozynotrifosforan / adenozynotrójfosforan / ATP