Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono proces translacji, a poniżej – fragment tabeli kodu genetycznego.

a)Uzupełnij schemat – odczytaj z fragmentu tabeli kodu genetycznego nazwę kolejnego aminokwasu i wpisz ją w ramce wskazanej strzałką na schemacie.
b)Zaznacz poniżej dwa zdania zawierające poprawne informacje dotyczące przebiegu i lokalizacji procesu translacji.
  1. W procesie translacji biorą udział kwasy nukleinowe: DNA, mRNA, tRNA.
  2. W komórkach eukariotycznych translacja zwykle zaczyna się od kodonu startowego AUG.
  3. Proces translacji u organizmów eukariotycznych zachodzi w jądrze komórkowym.
  4. W wyniku translacji powstaje łańcuch polipeptydowy o sekwencji aminokwasów określonej przez mRNA.
  5. Translacja kończy się wtedy, gdy pojawi się kodon STOP kodujący jeden z trzech aminokwasów kończących syntezę białka.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne odczytanie z tabeli kodu genetycznego i podanie nazwy kolejnego aminokwasu transportowanego przez tRNA.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
prolina

b)
(0–2)

Schemat punktowania
2 p. – za zaznaczenie dwóch zdań poprawnie opisujących proces translacji.
1 p. – za zaznaczenie jednego zdania poprawnie opisującego proces translacji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi: B, D