Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono zarówno cykl komórkowy, w którym wyróżnia się podział jądra komórkowego – mitozę (M) wraz z towarzyszącą mu cytokinezą, jak i czas między podziałami komórki – interfazę, na którą składają się fazy: G1, S, G2. Po zakończeniu podziału większość komórek organizmu człowieka wchodzi w fazę G0. Komórki takie nie ulegają dalszym podziałom, a po różnicowaniu pełnią określone funkcje w tkankach i narządach. Jednak niewielki, stały odsetek komórek znajdujących się w fazie G0 zachowuje zdolność do podziału.

a)Określ, jakie znaczenie dla narządów organizmu człowieka ma fakt, że komórki fazy G0 mogą wrócić do cyklu komórkowego.
b)Podaj, w której fazie cyklu komórkowego zachodzi replikacja DNA.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie znaczenia możliwości powrotu komórek fazy G0 do cyklu komórkowego uwzględniające możliwość regeneracji lub wzrostu narządu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Powrót komórek z fazy G0 do cyklu komórkowego umożliwia:

  • wzrost narządów.
  • regenerację narządów.
  • zastąpienie komórek obumarłych lub uszkodzonych przez komórki żywe.

Uwaga:
Nie uznaje się ogólnych odpowiedzi odnoszących się do regeneracji całego organizmu.

b)
(0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowej fazy cyklu komórkowego.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
faza S