Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Źródłem energii w większości procesów endoergicznych jest rozkład ATP do ADP. Przekształcenie ATP do ADP wiąże się z odłączeniem jednej reszty fosforanowej. W komórkach ATP jest ciągle odnawiany poprzez przyłączenie do ADP reszty kwasu fosforowego. Wzajemne przekształcenia ATP i ADP tworzą cykl, który w uproszczeniu przedstawiono na schemacie.

a)Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwe typy reakcji spośród wymienionych poniżej i wpisz ich nazwy w wyznaczone miejsca.

dehydratacja     hydroliza     fosforylacja     karboksylacja

Reakcja oznaczona na schemacie numerem I, w której ATP przekształca się w ADP, jest przykładem , a reakcja oznaczona numerem II, w której ADP przekształca się w ATP, jest przykładem .

b)Podaj nazwy związków chemicznych, które wchodzą w skład ATP, oznaczonych na schemacie kółkami 1 i 2.

Związek 1.:
Związek 2.:

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie zdania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Reakcja oznaczona cyfrą I, w której ATP przekształca się w ADP, jest przykładem hydrolizy a reakcja oznaczona cyfrą II, w której ADP przekształca się w ATP, jest przykładem fosforylacji.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazw związków składowych ATP.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Związek 1.: adenina
Związek 2.: ryboza

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi zawierających zamiast nazw związków chemicznych nazwy grup związków chemicznych, np. „zasada azotowa”, „cukier”, „pentoza”.