Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Prokarionty Ekspresja informacji genetycznej Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schematach A i B przedstawiono jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów u bakterii. Przedstawiają one różny sposób działania represora, zależnie od obecności związku X.

Na podstawie: J. Kączkowski, Biochemia roślin, Warszawa 1992.
a)Na podstawie schematu B opisz, w jaki sposób związek chemiczny X wpływa na ekspresję genów struktury u bakterii.
b)Wybierz spośród A–D i zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Regulacja ekspresji genów u eukariontów

  1. ma taki sam przebieg jak u bakterii.
  2. odbywa się tylko na poziomie replikacji i transkrypcji.
  3. odbywa się na wielu różnych poziomach.
  4. jest możliwa dzięki wytworzeniu chromosomów.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Zasady oceniania
1 p. – za poprawny opis wpływu związku chemicznego X na ekspresję genów struktury u bakterii, uwzględniający zablokowanie represora i transkrypcję genów struktury.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź
Cząsteczka związku X wpływa pobudzająco na transkrypcję genów struktury, ponieważ wiąże się z represorem, zmieniając jego kształt. Zablokowany represor nie może wiązać się z operatorem, co umożliwia zachodzenie transkrypcji.

b)
(0-1)

Zasady oceniania
1 p. – za poprawny wybór dokończenia zdania dotyczącego ekspresji informacji genetycznej u eukariontów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
C