Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Mutacje Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Mutacje zachodzą w komórkach z różną częstością, a ich konsekwencje zależą od ich charakteru i lokalizacji.

a)Oceń czy poniższe informacje dotyczące skutków mutacji u zwierząt są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Mutacje w komórkach generatywnych (linii płciowej) zwierząt są dziedziczne i mogą być przyczyną chorób genetycznych potomstwa. P F
2. Mutacje w komórkach somatycznych mogą doprowadzić do zmiany aktywności enzymów. P F
3. Mutacje w genach kontrolujących cykl komórkowy komórek somatycznych zawsze prowadzą do procesu nowotworzenia. P F
b)Spośród schematów A, B, C wybierz i zapisz oznaczenie tego, który przedstawia dziedziczenie choroby genetycznej sprzężonej z płcią. Odpowiedź uzasadnij.
Na podstawie: http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Choroby-genetyczne

Schemat:
Uzasadnienie:

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Zasady oceniania
1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – P, 2. – P, 3. – F

b)
(0-1)

Zasady oceniania
1 p. – za wskazanie schematu C i poprawne wyjaśnienie uwzględniające sposób dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Schemat: C
Uzasadnienie:

  • jeśli syn zdrowego ojca i matki nosicielki jest chory, to otrzymał wadliwy gen na chromosomie X od matki nosicielki.
  • ponieważ wśród dzieci zdrowego ojca i matki będącej nosicielką tylko córki mogą być nosicielkami genu leżącego na chromosomie X.
  • jeśli ojciec jest zdrowy, a matka jest nosicielką wadliwego genu, to synowie tej pary nie mogą być nosicielami tego genu.