Biologia - Matura Maj 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 2.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono wzór pewnego oligopeptydu. W polach oznaczonych numerami 1–4 przedstawiono cztery różne ugrupowania atomów występujące w białkach.

2.1. (0–1)

Które z powyższych ugrupowań atomów stanowi wiązanie powstające pomiędzy aminokwasami podczas syntezy peptydów w komórce? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych oraz podaj nazwę tego wiązania.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Nazwa wiązania:

2.2. (0–1)

Zapisz sekwencję aminokwasową przedstawionego na schemacie oligopeptydu od końca aminowego do karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami literowymi.

Rozwiązanie

2.1. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za wybór prawidłowej odpowiedzi oraz podanie poprawnej nazwy – wiązanie peptydowe lub amidowe.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
A

Nazwa wiązania:

 • wiązanie peptydowe
 • peptydowe
 • amidowe

2.2. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – za podanie poprawnej sekwencji aminokwasowej za pomocą pełnych nazw aminokwasów lub ich oznaczeń: jedno- lub trójliterowych.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania

 • seryna, histydyna, cysteina, leucyna, lizyna
 • Ser, His, Cys, Leu, Lys
 • Ser-His-Cys-Leu-Liz
 • S, H, C, L, K (jednoliterowe oznaczenia wg standardów IUPAC)
 • SHCLK