Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono drzewo genealogiczne samicy z pokolenia V pewnego udomowionego gatunku ssaka. Między osobnikami z pokolenia II i IV dochodziło do kojarzeń krewniaczych.

Drzewo genealogiczne

Oceń, czy na podstawie powyższego schematu można ustalić, że biała barwa sierści jest dziedziczona autosomalnie recesywnie. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Za prawidłową ocenę wraz z uzasadnieniem – 1 pkt

Przykład odpowiedzi:
– Tak, jest wystarczająca ilość informacji do ustalenia że biała barwa sierści jest dziedziczona autosomalnie recesywnie, ponieważ osobnik III – samica jest biała a posiada rodziców o czarnym ubarwieniu, które musiały być heterozygotami, gdyż od obojga rodziców otrzymał recesywny allel na barwę białą.