Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 105.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W ekosystemach nieustannie zachodzi produkcja biomasy i jej rozkład (dekompozycja), umożliwiający ponowne wykorzystanie pierwiastków przez producentów.
W tabeli przedstawiono średnią zawartość węgla w biomasie i w glebie, w pięciu typach ekosystemów.

Typ ekosystemu Średnia zawartość C organicznego w biomasie
(kg · m–2)
Średnia zawartość C organicznego w glebie
(kg · m–2)
1. Las równikowy 18 10
2. Las strefy umiarkowanej 3 12
3. Tajga 8 15
4. Sawanna 2 4
5. Tundra 0,2 22
Na podstawie: J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Warszawa 2003, s. 139.
a)Na podstawie danych z tabeli narysuj diagram słupkowy ilustrujący średnią zawartość węgla organicznego w biomasie i w glebie podanych typów ekosystemów.
b)Wyjaśnij, dlaczego w tundrze synteza biomasy jest niewielka, zaś akumulacja martwej materii organicznej – wysoka.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

a)
(0-2)

b)
(0-1)

W tundrze okres wegetacyjny jest bardzo krótki. Rosną tam głównie porosty i niewielkie rośliny (mchy, krzewinki), które wytwarzają małą ilość biomasy. Jednocześnie z powodu niskiej temperatury, wiecznej zmarzliny i krótkotrwałego lata procesy rozkładu przebiegają bardzo wolno – stąd duża akumulacja martwej materii organicznej.

Wskazówki

a)
Wykorzystaj dane z tabeli i przedstaw je w postaci diagramu słupkowego. Narysuj układ współrzędnych i odpowiednio wyskaluj oś Y, a na osi X zaznacz typy ekosystemów. Obie osie opisz. Ponieważ dwa rodzaje danych dotyczą każdego typu ekosystemu, koniecznie zróżnicuj graficznie słupki i zastosuj legendę.

b)
Przypomnij sobie, jakie warunki panują w tundrze, i jaka występuje tam roślinność. Połącz typ roślinności (niewielkie rośliny i porosty) z wielkością powstającej biomasy, a trudne warunki klimatyczne z długim czasem jej rozkładu.