Ewolucjonizm II

1.

Do określenia wieku względnego skał wykorzystuje się:

A) Skamieniałości przewodnie
B) Datowanie radioizotopowe
C) Datowanie metodą węglową
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
2.

Przyczyną depresji inbredowej jest najprawdopodobniej:

A) Łatwiejsze przenoszenie chorób wenerycznych między osobnikami spokrewnionymi
B) Kumulacja negatywnych alleli recesywnych, które ujawniają się u osobników o znacznym stopniu homozygotyczności
C) Zwiększona częstość mutacji
D) Złe warunki środowiskowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
3.

Zmienność klinalna jest to:

A) Stopniowa zmiana częstości fenotypów gatunku w kolejnych oddzielonych geograficznie populacjach, wynikająca z gradientu środowiskowego
B) Wzrost natężenia danej cechy w zależności od liczebności populacji
C) Zróżnicowanie organizmów różnych gatunków w zależności od klimatu
D) Zmiana częstości występowania pewnej cechy wśród organizmów danego gatunku prowadząca do jej zaniku
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4.

Narządem szczątkowym nie jest/nie są:

A) Kości miednicy wieloryba
B) Kość ogonowa u człowieka
C) Mięśnie poruszające małżowiną uszną u człowieka
D) Kątnica u lisa
E) Kości skrzydeł u kiwi
5.

Przykładem organów homoplastycznych są:

A) Ciernie kaktusa i wąsy grochu
B) Oko ryby i oko głowonoga
C) Ręka człowieka i płetwa wieloryba
D) Wyrostek robaczkowy człowieka i oczy kreta
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
6.

Losowe zmiany frekwencji alleli w małych populacjach określamy mianem:

A) Inbredu
B) Dywergencji
C) Dryfu genetycznego
D) Archalaksy
E) Koewolucji
7.

Zwiększona częstość występowania ludzi będących nosicielami allelu sierpowatości krwinek w populacjach afrykańskich wynika z:

A) Efektu założyciela
B) Oporności na malarię wynikającej z obecności zmutowanego allelu
C) Presji mejotycznej
D) Korzystnego wpływu mutacji hemoglobiny na transport tlenu
E) Wysokiej śmiertelności homozygot będących nosicielami zmutowanego allelu
8.

Mianem puli genowej określamy:

A) Zestaw genów danego organizmu
B) Pulę genów występującą w danej populacji
C) Pulę genów występującą wśród gatunków bytujących na danym terytorium
D) Zestaw genów zawarty w gamecie
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
9.

Płazy pojawiły się na ziemi w:

A) Kambrze
B) Ordowiku
C) Sylurze
D) Dewonie
E) Karbonie
10.

Człowiek anatomicznie współczesny pojawił się około:

A) 300 – 200 mln lat temu
B) 1,5 mln lat temu
C) 200 – 150 tys. lat temu
D) 50 – 30 tys. lat temu
E) 10 tys. lat temu
11.

Wskaż, która z niżej wymienionych cech nie charakteryzuje sejmurii:

A) Występowanie kijanek jako stadium larwalnego
B) Czaszka połączona z kręgosłupem za pomocą jednego kłykcia potylicznego
C) Krótka szyja
D) Odpowiedzi A i B przedstawiają cechy nieobecne u sejmurii
E) Wszystkie powyższe cechy były charakterystyczne dla sejmurii
12.

Według teorii kursorialnej ptaki uzyskały zdolność do lotu:

A) Jako zwierzęta nadrzewne, zaś skrzydła początkowo były pomocne w przemieszczaniu się lotem ślizgowym między drzewami bez schodzenia na ziemię
B) Jako zwierzęta naziemne, zaś skrzydła początkowo służyły do utrzymywania równowagi podczas szybkiego biegu
C) Jako zwierzęta wodne, które początkowo używały skrzydeł jak żagli w celu ekonomicznego przemieszczania się
D) W wyniku aromorfozy, która bezpośrednio umożliwiła przodkom ptaków aktywny lot
E) Żaden z powyższych podpunktów nie wyjaśnia poprawnie założeń teorii kursorialnej
13.

Wskaż u jakiej grupy organizmów pojawiły się po raz pierwszy trzy kosteczki słuchowe (strzemiączko, młoteczek i kowadełko) oraz z których łuków skrzelowych się wywodzą:

A) Ssaków, z I i II łuku skrzelowego
B) Gadów, z I łuku skrzelowego
C) Ptaków, z I łuku skrzelowego
D) Ssaków, z I, II i III łuku skrzelowego
E) Gadów, z I, II i III łuku skrzelowego
14.

Według teorii filembriogenezy Antolija Siewiercowa anabolia to:

A) Pojawienie się nowej cechy niewystępującej u przodków w pierwszych etapach rozwoju zarodkowego czyli w stadium zawiązywania się narządów
B) Pojawienie się nowej cechy niewystępującej u przodków w środkowej fazie rozwoju zarodkowego (w okresie wzrostu narządów)
C) Nabycie nowych cech, których nie było u przodków w ostatniej fazie rozwoju, a więc w okresie poprzedzającym osiągnięcie dojrzałości płciowej
D) Wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe
E) Żadne z powyższych wyjaśnień nie jest prawidłowe
15.

Dobór krewniaczy:

A) Jest to rodzaj ewolucji biologicznej prowadzącej do takiego przystosowania organizmów, które umożliwia przetrwanie osobników z nimi spokrewnionych
B) Zaznacza się szczególnie w przypadku owadów społecznych jak pszczoły czy mrówki
C) Polega na preferowaniu parowania się organizmów ze sobą spokrewnionych
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
16.

Zjawisko presji mejotycznej zaobserwowane u Drosophila melanogaster polega na:

A) Wybiórczej apoptozie gamet z wadliwym materiałem genetycznym
B) Zwiększaniu szansy swojego przekazania przez gen poprzez preferowanie własnej kopii podczas mejozy
C) Nadprodukcji gamet w stosunku do potrzeb
D) Nierównomiernym rozejściu się chromosomów podczas podziału mejotycznego
E) Preferowaniu powstawania gamet z korzystnym zestawem genów powstałym w wyniku odpowiednich procesów crossing-over i rozejścia się chromosomów
17.

Wskaż zestaw prawidłowo przedstawiający chronologiczną kolejność pojawiania się poszczególnych hominidów (od najwcześniejszych do najpóźniejszych):

A) Homo habilis, Australopithecus africanus, Homo erectus, Homo sapiens
B) Homo habilis, Adripithecus ramidus, Homo erectus, Homo sapiens
C) Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens
D) Australopithecus anamensis, Sahelanthropus tchadensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens
E) Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens
18.

Do małp człekokształtnych nie zaliczamy:

A) Orangutanów
B) Goryli
C) Szympansów
D) Do małp człekokształtnych nie zaliczamy wymienionych w podpunktach A i B
E) Wszystkie wyżej wymienione zaliczamy do małp człekokształtnych
19.

Wskaż prawidłowe twierdzenie na temat małp szerokonosych:

A) Zamieszkują afrykę
B) Charakteryzują się posiadaniem chwytnego ogona
C) Do grupy tej należą małpy człekokształtne
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
20.

Wskaż nieprawidłowe twierdzenie dotyczące skamieniałości przewodnich:

A) Organizmy, które dają dobre skamieniałości przewodnie charakteryzowały się powszechnością występowania, szerokim spektrum środowiskowym oraz krótkim czasem występowania
B) Do skamieniałości przewodnich zaliczamy m.in. trylobity, amonity i belemity
C) Znalezienie w skale skamieniałości trylobita sugeruje pochodzenie tej skały z osadów kambryjskich
D) Charakteryzują się one wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim występowaniem geograficznym
E) Wszystkie powyższe twierdzenia na temat skamieniałości przewodnich są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów