Cytologia II

1.

Do prawidłowych twierdzeń dotyczących lizosomów należy:

A) Mogą powstawać z pęcherzyków aparatu Golgiego
B) W ich błonę wbudowana jest pompa protonowa wypompowująca jony wodoru z wnętrza lizosomów
C) Biorą udział w trawieniu endocytowanych cząstek oraz własnych organelli komórki
D) Odpowiedzi A i C są prawdziwe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe
2.

Proteasomy niszczą:

A) Lipidy
B) Zużyte lub źle uformowane białka
C) Białka, które zostały oznakowane ubikwityną
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
3.

Do plastydów nie należą:

A) Etioplasty
B) Elajoplasty
C) Proteinoplasty
D) Amyloplasty
E) Wszystkie wymienione powyżej struktury są plastydami
4.

Ziarna aleuronowe to:

A) Skupienia białek w obrębie odwodnionych wakuoli
B) Ziarna skrobi pełniące funkcje zapasowe
C) Krople tłuszczu na terenie cytoplazmy
D) Wtręty barwnikowe w obrębie wodniczek
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
5.

Pirenoidy występują w obrębie chloroplastów:

A) Niektórych protistów
B) Glewików
C) Paprotników
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
6.

Cholesterol w błonie komórkowej:

A) Zwiększa jej płynność
B) Zmniejsza jej płynność
C) Nie wpływa na płynność błony
D) Zwiększa jej przepuszczalność
E) Odpowiedzi C i D są prawidłowe
7.

Skład aminokwasowy środkowej części białek transbłonowych charakteryzuje się:

A) Zwiększonym udziałem aminokwasów o charakterze kwasowym
B) Zwiększonym udziałem aminokwasów siarkowych
C) Zwiększonym udziałem aminokwasów hydrofobowych
D) Zwiększonym udziałem aminokwasów hydrofilowych
E) Zmniejszonym udziałem aminokwasów o łańcuchach alifatycznych
8.

Do składników budujących ścianę komórkową roślin należy:

A) Celuloza
B) Hemiceluloza
C) Lignina
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
9.

W wiciach eukariontów występują:

A) Mikrotubule
B) Mikrofilamenty
C) Aktyna
D) Miozyna
E) Odpowiedzi B, C i D są prawidłowe
10.

Peroksysomy:

A) Występują tylko w komórkach roślinnych
B) Biorą udział w usuwaniu nadtlenku wodoru
C) Należą do mikrociałek
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
11.

Glioksysomy:

A) Występują tylko w komórkach roślinnych
B) Biorą udział w przekształcaniu tłuszczów na cukry proste
C) Mogą przekształcać się w peroksysomy
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
12.

Wskaż prawidłowe twierdzenie na temat jąderka:

A) W jego obrębie znajdują się podjednostki rybosomalne
B) Po podziale komórkowym jest odtwarzane dzięki organizatorom jąderkotwórczym znajdującym się w przewężeniach wtórnych części chromosomów
C) W jego obrębie zachodzi synteza białek
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
13.

Strukturą przylegającą do centromeru chromosomu i łączącą się z mikrotubulą wrzeciona podziałowego jest:

A) Satelita
B) Kinetochor
C) Przewężenie wtórne
D) Centrosom
E) Centriola
14.

Chromosomy politeniczne (olbrzymie):

A) Występują np. w gruczołach ślinowych muszki owocowej
B) Zawierają wiele kopii cząsteczek DNA
C) Powstają dzięki endomitotycznej poliploidyzacji
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
15.

Plazmodia powstają w wyniku:

A) Wielokrotnych mitoz bez cytokinezy
B) Zlania się wielu komórek jednojądrowych
C) Wielokrotnych endomitoz
D) Rozpadu komórczaka
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
16.

Podziałem ekwacyjnym (wyrównawczym) nazywamy:

A) Amitozę
B) I podział mejotyczny
C) II podział mejotyczny
D) Mitozę
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
17.

Do wykonania kariotypu wymagane są komórki:

A) W profazie mitozy
B) W metafazie mitozy
C) W anafazie mitozy
D) W anafazie mejozy I
E) W interfazie
18.

Komórki krańcowo zróżnicowane zazwyczaj znajdują się w:

A) Fazie G1 interfazy
B) Fazie G2 interfazy
C) Fazie S interfazy
D) Fazie G0 interfazy
E) Fazie M cyklu komórkowego
19.

Desmosomy należy zaliczyć do:

A) Połączeń międzykomórkowych zwierających
B) Koneksonów
C) Połączeń komunikacyjnych typu plazmodesmy
D) Połączeń typu stref zamykających
E) Żadne z wymienionych, ponieważ desmosomy nie są typem połączeń międzykomórkowych
20.

Korkowacenie ściany komórek roślinnych polega na:

A) Inkrustacji ścian ligniną
B) Adkrustacji ścian suberyną
C) Inkrustacji ścian krzemionką lub węglanem wapnia
D) Inkrustacji ścian tłuszczami
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów